طرح اتو خدمت

  • ۱۲ مرداد، ۱۳۹۵
  • ۰۸:۰۱
  • مشاهده: 3,707 بار
طرح اتو خدمت

 

با توجه به استقبال خوب مشتریان از طرح اتو خدمت شرکت سایپا، شرایط جدید از روز سه شنبه مورخ 95/03/25 ساعت 10 صبح به شرح زیر جاری می گردد.
- دعوتنامه جهت خودروهاي گروه X100 جهت ثبت‌نام‌های گـروه X100 و خودروهـاي گـروه X200 جهـت ثبت‌نام‌های گـروه X200 ارسـال می‌گردد (به‌جز خودروهاي دوگانه‌سوز)
- ثبت‌نام‌ها با قیمت غیرقطعی و قیمت روز می‌باشد.
- پذیرش‌ها داراي یک‌بار صلح اجباري می‌باشند و در صورت تمایل به فاکتور به نام خود مشتري صلح به نام ایشان انجام گردد.
- امکان تمدید ثبت‌نام‌ها در حال حاضر جهت یک دوره سه‌ماهه وجود دارد (شرایط تمدید بیشتر از یک دوره متعاقباً اعلام می‌گردد).
- در صورت پایان دوره موردنظر مشتري و عدم تحویل خودرو و انصراف ثبت‌نام‌ها به‌جای مبالغ اعلامی در جدول شماره 1 طبق جدول زیر محاسبه و از اصل وجه پرداختی کسر می‌گردد.


به‌عنوان نمونه چنانچه مشتري شرایط سه‌ماهه ثبت‌نام و پـس از گذشـت سـه مـاه بـدون دریافـت خـودرو نسـبت بـه انصـراف وجـه اقـدام نمایـد بـا توجـه بـه پرداخـت مبلـغ 4.100.000 ریال به‌حساب کارت مشتري تفاوت مربوطه به مبلـغ 300.000 ریـال جهـت هرماه یعنـی جمعاً 900.000 ریـال از اصـل پـول مشـتري کسـر و مـابقی آن بـه ایشـان عودت می‌گردد
ویژگی‌های طرح
- امکان تغییر نوع خودرو به یک گروه بالاتر وجود دارد.
- هزینه سفر به‌صورت روزانه محاسبه و به‌صورت ماهیانه به‌حساب مشتري محترم واریز می‌گردد.
- در صورت انصراف هزینه سفر، به مشتري محترم تا زمان ثبت مبلغ انصراف تعلق می‌گیرد.
- پذیرش‌ها امکان صلح اجباري دارد.
- مبالغ به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌گردد و مبناي محاسبه قیمت خودرو نرخ زمان تحویل می‌باشد.
- قیمت خودرو غیرقطعی و قیمت روز بوده و مبلغ مابه‌التفاوت آن ده روز قبل از تحویل خودرو تسویه خواهد شد.
- امکان تغییر بازه تحویل به یک دوره بالاتر جهت مشتریان محترم با شرایط زیر فراهم می‌باشد:
- کاهش بازه تحویل: به‌عنوان‌مثال چنانچه مشتري محتـرم ثبت‌نام یک‌ساله نمـوده و در مـاه ششـم، انصـراف از ثبت‌نام داشـته باشـد بـه میـزان تفاوت هزینه سفر یک‌ساله و هزینه سفر شش‌ماهه به تعـداد ماه‌های مانـدگاري از مبلـغ اصـل پرداختـی مشـتري کسـر و اصـل پـول بـه ایشـان مسـترد خواهد شد. (چنانچه مبلغ پرداخت مشتري 19 میلیون باشد مبلغ 260.000 ریال به تعداد 6 ماه یعنی 1.560.000 ریال)
- افزایش بازه تحویل: به‌عنوان‌مثال چنانچه مشتري محترم 6 ماهه ثبت‌نام نمـوده درصورتی‌که تمایـل بـه افـزایش زمـان تحویـل و سـود بـه 9 مـاه و افزایش سود بالاتر را داشته باشـد در ایـن صـورت در پایـان مـاه 2 مابه‌التفاوت سـود به‌حساب ایشـان پرداخـت خواهـد شـد.
- در ایـن صـورت مابه‌التفاوت سود 6 ماهه و 9 ماهه در پایان ماه نهم به‌حساب مشتري واریـز می‌گردد، در صـورت عـدم گذشـت 8 مـاه از ثبت‌نام، سـود 6 ماهـه به‌صورت روزانه محاسبه و ماهانه به‌حساب واریز می‌گردد (طبق جدول زیر).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44896357 تماس حاصل فرمایید.

نظر خودتان را ارسال کنید
برای ثبت دیدگاه لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .